ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemeen 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op Nederlandse consumenten die deelnemen aan de ‘Win een Haribo Luchtbed’-actie (hierna “de actie”), die wordt georganiseerd door Haribo The Netherlands & Belgium B.V., gevestigd te Breda aan de Riethil 1, Nederland (hierna te noemen ‘Haribo’).

In Nederland maakt de consument bij de actie kans op één van de 2450 Haribo luchtbedden die verloot worden.  

De actie is een promotioneel kansspel ter promotie van de Haribo-actieproducten:

Goudberen (250g), Happy Cherries (250g, 275g), Bananas (200g), Happy Cola (250g, 275g), Perziken (250g, 275g, 500g), Dragibus Soft (200g, 400g), Kikkers (250g), Starmix (250g), Kindermix (250g), Funny Mix (250g, 500g), World Mix (225g) en Croco (250g) (‘Product(en’) georganiseerd in de periode 1 mei 2018 tot en met 30 september 2018.

Door deel te nemen aan de actie en/of door gebruik te maken van de gewonnen prijs, verklaren de deelnemers kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze voorwaarden en alle op deze actie van toepassing zijnde voorwaarden.

Deze actie wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.

Deze voorwaarden zijn verkrijgbaar via de promotiepagina op summer.haribo.com (de ‘actiepagina’).

Deelname

Om deel te kunnen nemen aan deze actie dienen deelnemers één of meerdere van de Producten met de daarop vermelde actiecode (hierna: ‘actiecode’) te kopen. Deelname geschiedt vervolgens door deze actiecode in combinatie met het emailadres en aanvullende persoonsgegevens van de deelnemer in te vullen op de actiepagina.

De deelnemer kan per dag maximaal 5 unieke codes invoeren.

Behoudens de aankoop van een product waaraan een mogelijkheid tot deelname aan de actie is verbonden, is deelname aan de actie kosteloos.

Medewerkers van Haribo, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie, zijn uitgesloten van deelname.

Deelname is uitgesloten voor personen die niet in Nederland wonen of aldaar geen vaste verblijfplaats hebben.

Bij deelname aan de actie door een minderjarige tot 18 jaar is toestemming van de ouders of wettelijke vertegenwoordigers noodzakelijk.

Haribo behoudt zich het recht voor om een deelnemer te diskwalificeren en/of van een gewonnen prijs uit te sluiten indien er op enige wijze in strijd wordt gehandeld met deze voorwaarden of er anderszins onrechtmatig wordt gehandeld jegens Haribo en/of derden, bijvoorbeeld door de opgave van onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens.

Prijzen

Deelnemers dingen met deelname mee naar de volgende (hoeveelheid) prijzen: 2 450x: Haribo Luchtbedden (1225x Kersen Luchtbed & 1225x Bananas Luchtbed).

Deelnemers die geen luchtbed gewonnen hebben, dingen met deelname ook automatisch mee naar de volgende troostprijs: een cashback op een selectie producten. Op deze geld-terug-actie zijn specifieke actievoorwaarden van toepassing, die zichtbaar zijn op de Actiepagina zodra de deelnemer in aanmerking komt voor deze troostprijs.

De totale (geschatte) waarde van de prijzen is € 27.000.

Haribo heeft het recht om in afwijking van lid 1 een soortgelijke prijs uit te keren met een vergelijkbare economische waarde.

Eventuele andere bijkomende kosten die verband houden met de aanvaarding en het gebruik van een prijs, zijn voor rekening van de winnaars.

Een prijs is niet inwisselbaar voor geld. Indien er geen gebruik wordt gemaakt of kan worden gemaakt van een prijs, of er niet (tijdig) wordt voldaan aan de vereisten van artikel 5 van deze voorwaarden, vervalt die prijs.

Eventuele verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van Haribo.

Bepaling winnaars

Middels koppeling van de ingevoerde actiecode aan de winnende codes wordt automatisch op onpartijdige wijze bepaald of deze deelnemer de prijzen als bepaald in artikel 3 wint.

De winnaars in het voorgaande lid zullen direct na invoering van de actiecode bericht ontvangen van de eventueel gewonnen prijs.

De prijzen zullen binnen 2 weken, op het onder artikel 5 opgegeven adres, worden geleverd. De transportkosten verbonden aan de levering van de prijs komen voor rekening van Haribo.

Gegevens

Alle winnaars dienen na invoer van de actiecode, het emailadres en aanvullende persoonsgegevens, ook hun NAW-gegevens die nodig zijn voor het verzilveren van de prijs aan Haribo te verstrekken. 

Elke deelnemer die de in het voorgaande lid vermelde gegevens verstrekt aan Haribo garandeert dat deze juist, volledig en up-to-date zijn.

Privacy

De onder artikel 5 verleende gegevens worden opgenomen in een bestand dat voldoet aan de privacywetgeving. Deze gegevens worden eigendom van Haribo, worden enkel gebruikt in het kader van deze actie en worden niet verkocht of aan derden verstrekt, behoudens voor zover verstrekking aan derden nodig is in het kader van het doel van deze actie (zoals logistieke dienstverlener voor het transport van de prijs).

De gegevens zullen door Haribo gebruikt en bewaard worden, niet langer dan nodig om de actie uit te voeren, de winnaars bekend te maken en de respons op de actie te meten, tenzij er toestemming is gegeven om in de toekomst informatie te geven over haar producten en diensten.

Klachten

Een ieder die meent dat de actie niet voldoet aan één of meer bepalingen van de Gedragscode Promotionele Kansspelen kan daarover een schriftelijke klacht indienen bij Haribo, middels de volgende contactgegevens:

Haribo The Netherlands & Belgium B.V.
Riethil 1
Postbus 3525, 4800 DM
Breda

Tel.: 076-5878950
Email: 
info-nl@haribo.com

Haribo zal zich inspannen om de ingediende klacht zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Indien de klacht niet naar tevredenheid van de klager is afgehandeld, kan de klager zijn klacht alsnog indienen bij de kansspelautoriteit via www.kansspelautoriteit.nl.

Aansprakelijkheid

Haribo, de door haar ingeschakelde werknemers, hulppersonen en/of derden, zijn niet aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven die de deelnemers eventueel moeten maken als gevolg van deelname aan de Actie.

Haribo, de door haar ingeschakelde werknemers, hulppersonen of derden, zijn niet aansprakelijk voor mogelijke schade (direct en/of indirect), ongevallen, lichamelijk letsel of overlijden, voortvloeiend uit of verband houdend met de actie en/of de aanvaarding en/of het gebruik van een prijs.

Haribo, de door haar ingeschakelde werknemers, hulppersonen of derden, zijn niet aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijs.

De voorgaande uitsluitingen gelden niet indien er sprake is van opzet of grove schuld bij Haribo of haar leidinggevenden.

Indien een winnaar om welke reden dan ook, buiten toedoen van Haribo, geen gebruik kan of wil maken van een prijs, zijn Haribo, de door haar ingeschakelde werknemers, hulppersonen of derden voor de schade die hieruit voortvloeit niet aansprakelijk en is Haribo niet gehouden de winnaar enige kosten te vergoeden, een alternatieve prijs aan te bieden of restitutie in geld te verlenen.

Slotbepalingen

Aan de uitslag van deze actie kunnen geen rechten worden ontleend.

Haribo behoudt zich het recht voor om de actie tussentijds stop te zetten.

Voorts behoudt Haribo zich het recht voor om deze voorwaarden tussentijds aan te passen, tenzij dit ten nadele van de deelnemers zou zijn.

Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die hieruit of uit de actie voortvloeien of anderszins verband houden met de actie zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda.